De Vijf van Fleur

1. Verbreden van de partij ook buiten raden en staten

D66 is niet alleen een politieke beweging, de partij is ook de vertegenwoordiging van een gedachtengoed. Een manier van in het leven staan met duidelijke beelden waar de samenleving naar toe zou moeten. Dit uit zich niet alleen in de politiek, maar ook in het doen en laten van D66′ers in hun dagelijkse bestaan en maatschappelijke activiteit.

De visie die D66 heeft op de maatschappij kan via verschillende wegen worden gerealiseerd. De geijkte manier is via Raden, Staten en in de Kamers. Daar zijn we als partij de laatste jaren steeds beter vertegenwoordigd. Maar het politieke domein van de overheid heeft al lang niet meer het monopolie in het ordenen van de samenleving. De samenleving wordt steeds nadrukkelijker ook buiten de politiek gevormd. Via ouderraden op scholen, besturen van sportverenigingen, raden van toezicht van culturele instellingen, woningcorporaties of zorginstellingen wordt buiten de politiek kleur en inhoud gegeven aan onze maatschappij.

Het D66-geluid klinkt ook op deze plekken steeds vaker. Veel D66′ers zijn al actief en dragen ook op die manier onze standpunten uit. Als voorzitter wil ik hen die actief zijn buiten de politieke gremia actief betrekken bij de partij. Hierdoor wordt hun positie, als gevolg van kennisuitwisseling, sterker en tegelijkertijd kunnen onze volksvertegenwoordigers nog beter gevoed worden met wat er speelt buiten de politiek. Tegelijkertijd zal de partij zijn oren en ogen open moeten houden voor functies in het maatschappelijk domein die interessant kunnen zijn voor talentvolle D66′ers. Het verbinden van gedachtegoed en samenleving, dat is het idee.

2. Versterken debat en discussie

D66 is van oudsher een partij waar ieder lid, ongeacht achtergrond mag meepraten en meebeslissen. One man, one vote! Als gevolg van de enorme ledengroei dreigen onze congressen, het belangrijkste orgaan in de partij, aan het eigen succes ten onder te gaan. De Congressen zijn hierbij de plek waar het debat en de besluitvorming plaatsvinden, maar deze zijn zo groot geworden dat voor debat nog weinig ruimte is. Dit is niet alleen een probleem als het gaat om het democratisch gehalte van de partij, maar ook een gemiste kans om de kennis en kunde binnen de partij optimaal te benutten.

Er zal dus naar nieuwe vormen van debat en discussie gezocht moeten gaan worden, waarbij de leden centraal staan. De discussie over hoe we het debat binnen de partij kunnen versterken moet daarom in de eerste plaats samen gevoerd worden, waarbij het landelijk bestuur faciliteert en initieert waar nodig.

Zelf heb ik natuurlijk ook nagedacht over mogelijke nieuwe vormen. Zo zouden we als partij meer gebruik kunnen maken van platforms en fora online. Met goede moderators en een levendige discussies kunnen de ideeën in de partij nog sterker worden. Maar ook bijvoorbeeld door het organiseren van regionale congressen, die de landelijke congressen voorbereiden. Hier kunnen moties/amendementen die in alle regiocongressen zijn goedgekeurd meteen als een besluit van een Landelijk Congres worden geaccepteerd. En kunnen moties alleen naar het Landelijk Congres met de steun van minimaal één regionaal congres. Zo blijven er alleen die moties over waar het debat ook over moet gaan op het landelijk Congres en waar dan ook voldoende tijd en ruimte voor is.

Deze regionale congressen zijn bovendien een goede manier om de betrokkenheid met de regio’s en de leden te vergroten. Meer ontmoetingen, meer discussies. Dit kost tijd, ja, maar dit hoort bij een partij die zijn leden serieus neemt. Democratie als werkwoord.

Het debat en de democratie zijn voor mij essentiële waarden voor de partij. Werken aan nieuwe vormen en samen kijken naar oplossingen zal daarom een belangrijk onderdeel zijn van mijn voorzitterschap. One man, One vote zal daarbij altijd leidend zijn.

3. Versterken van interne netwerken

Samen staan we sterker. Dat is de kern van mijn derde punt. Ja, D66-ers zijn eigenwijze mensen, met sterke meningen en een stevige drive. Maar dat betekent niet dat we einzelgängers zijn. Zet D66ers bij elkaar en er ontstaan mooie debatten, we dagen elkaar uit om onze mening en ideeën te onderbouwen, waar nodig vullen we elkaar aan. Maken plannen beter en sterker. En hebben een duidelijk gedeelde visie over waar we willen dat het met Nederland naar toe gaat.

Tegelijkertijd worstelen veel raden- en statenleden relatief alleen op hun zolderkamer met de antwoorden op de vraagstukken waarmee zij van dag tot dag bij hun raads- en statenwerk geconfronteerd worden. Wat is het D66 antwoord op de decentralisatie van de jeugdzorg? En hoe ga ik als D66er om met zaken als natuurbeheer? Waar raken mijn besluiten die van anderen gemeenten en/of zaken die spelen op provinciaal en landelijk niveau?

Om gezamenlijk te werken aan het vinden van antwoorden op deze en andere vragen wil ik rondom thema’s landelijke expertmeetings houden. Om zo de ontmoeting tussen vertegenwoordigers in het ‘zelfde schuitje’ te faciliteren én ze inhoudelijk te voeden. Door de landelijke fracties hierbij aan te laten sluiten kan van hun expertise gebruik gemaakt worden én worden zij op hun beurt gevoed door de effecten van beleid op lokaal en regionaal niveau. Zo wordt de koers niet alleen inhoudelijk beter maar ook consistenter.

Door samen te werken aan antwoorden en door verbindingen te leggen op wat er op landelijk, provinciaal, gemeentelijk niveau en het op niveau van waterschappen gebeurt kunnen we niet alleen onze ideeën maar ook het D66 geluid versterken.

4. Integrale talentenontwikkeling

D66 barst van talent. Goed gemotiveerde en enthousiaste leden die hun tijd en energie in de partij willen steken. Met vaardigheden en competenties waar we veel aan kunnen hebben. De afgelopen jaren is succesvol gewerkt aan het werven en trainen van deze talenten, zowel voor lokaal als regionaal en landelijk niveau. Een goede zaak, die zijn vruchten afwerpt.

Voor de komende jaren wil ik deze weg een vervolg geven. Naast het werven en trainen van volksvertegenwoordigers zullen we dit moeten verbreden naar onze bestuursleden. Een sterke vereniging vraagt erom dat je de bestuurders in die vereniging serieus neemt. En dus ook zullen we daar moeten investeren in talent.

Daarnaast wil ik naast werven en trainen, ook tijd en aandacht besteden aan begeleiden en ontwikkelen. De talenten van de afgelopen jaren hebben na op hun plek gekomen te zijn veel zelf moeten uitvinden. Door gerichte intervisietrajecten en trainingen kunnen de huidige volksvertegenwoordigers sterker worden en daarmee nog beter het D66 geluid over de bühne brengen.

5. De professionaliteit en diversiteit omarmen

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gemaakt om de partij verder te professionaliseren Er is onderzoek gedaan naar doelgroepen, geëxperimenteerd met nieuwe vormen van campagne voeren (online & canvassen), ervaring opgedaan met ledenwerven en fondsenwerven. Kennis die niet alleen landelijk of in een bepaalde afdeling van waarde is, maar op veel meer plekken.

Tegelijkertijd is het goed om te realiseren dat wat op plek 1 werkt, niet per definitie ook elders werkt. De lokale verschillen en de politieke context waarin je als afdeling of fractie opereert verschilt sterk. Deze kennis is met name ten goede gekomen van de landelijke organisatie. Het is mijn inzet om meer actief de op verschillende plekken opgedane kennis te delen en waar nodig om te zetten in meer permanente trainingen. En tegelijkertijd samen met afdelingen en fracties te kijken hoe meer verschil gemaakt kan worden in wat er vanuit het landelijk aangeboden wordt en wat niet.

Dit betekent o.a. investeren in een ICT omgeving waar makkelijk documenten en andere items gedeeld kunnen worden en meer aandacht voor interne communicatie tijdens campagnes. Maar ook samen met afdelingen kijken hoe de landelijke campagnestrategie vertaald kan worden naar een operationeel actieplan. Alleen zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van zowel de kennis landelijk als lokaal. De kracht is er, nu de verbinding nog.